Hidup Saya Bersama 4life

Thursday, 8 November 2012

Nota Serah Tugas Guru Besar.

Bersama-sama ini disertakan "Contoh" Nota Serah Tugas Guru Besar. Contoh yang saya sertakan ini adalah untuk Guru Besar sekolah rendah Gred A. Boleh digunakan untuk rakan-rakan pembantu tadbir yang mana mengalami pertukaran Guru Besar.

SK SERI SEPARAP
SEKOLAH BESTARI LUAR BANDAR FASA 2
SD 15, KAMPUNG SEPARAP
83000 BATU PAHAT JOHOR
TEL : 07 41025711  |  FAKS  :  07 4101864
E-MAIL  :  jba0020@gmail.com
Laman Sesawang  : skseriseparap.2uschool.com
JBA 0020

NOTA SERAH TUGAS
GURU BESAR

“PROAKTIF MERINTIS KEUNGGULAN”


DISEDIAKAN OLEH
GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SEPARAP
BATU PAHAT, JOHOR


_________________________________________________________________________________     
                             SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS

11   Adalah saya Md Khirom bin Ab. Rahman yang memegang jawatan Guru Besar di Sekolah Kebangsaan Seri Separap, Batu Pahat Johor dari tarikh 16 November 2007 bersama ini menyerahkan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat bilangan JPA/193/6/3-4(20) bertarikh 19 Julai 1985.  Disertakan juga bersama-sama ini Fail Meja / Manual Prosedur Kerja.*


Diserahkan oleh :                                                             Disemak oleh :


Tandatangan   ………………………………                               Tandatangan  …………………………...
Nama    : MD KHIROM B. AB. RAHMAN                Nama          : ……………………………
( Pegawai yang akan bertukar )                                                                   ( Ketua Bahagian / Unit / Guru Besar )

1.2   Adalah saya Dahlan Bin Sam yang mengambil alih tugas jawatan Guru Besar di Sekolah Kebangsaan Seri Separap, Batu Pahat, Johor mulai tarikh 16 Julai 2012 mengaku telah menerima satu ( 1 ) Salinan Nota Serah Tugas dan Manual Prosedur Kerja *.


Diterima oleh :                                                                      Disaksikan oleh  :


Tandatangan  : ………………………………………                  Tandatangan  : ………………………………
Nama  : Dahlan Bin Sam                                                   Nama  : ……………………………………..
( Pegawai yang mengambil alih tugas )                                                    ( Pegawai Tadbir Kementerian/Jabatan/Sekolah )


Catatan :  Potong mana yang tidak berkaitan
 ____________________________________________________________________________________________
2.    SENARAI TUGAS JAWATAN
        2.1  Jawatan Hakiki ( Guru Besar SK Seri Separap, Batu Pahat )
                2.1.1      Mengawal dan mengurus kewangan dan akaun sekolah

                                2.1.1.1   Pendapatan
                                2.1.1.2   Perbelanjaan dan Pembayaran
                                2.1.1.3   Perakaunan dan Penyimpanan Akaun
                                2.1.1.4   Cukai Pendapatan
                                2.1.1.5   Pengauditan

                2.1.2      Mengurus Program Pendidikan
                                2.1.2.1   Pengurusan kurikulum formal
                                2.1.2.2   Menentukan pelaksanaan program penilaian dan bimbingan

                2.1.3      Mengurus dan mengawal Guru

                                2.1.2.1   Komunikasi
                                2.1.2.2   Kegiatan kurikulum dan kokurikulum
                                2.1.2.3   Perjawatan dan perkhidmatan
                                2.1.2.4   Disiplin
                                2.1.2.5   Kebajikan dan social
                                2.1.2.6   Hal peribadi

                2.1.4      Mengurus dan mengawal kakitangan bukan guru

                                2.1.4.1   Kekosongan pekerja
                                2.1.4.2   Mengadakan sistem hubungan yang efektif
                                2.1.4.3   Menyelaras kerja kakitangan
                                2.1.4.4   Pengurusan tata tertib

                2.1.5      Mengurus Perkhidmatan Pendidikan

                                2.1.5.1   Perlantikan jawatan penting untuk murid
                                2.1.5.2   Kursus dalam untuk guru
                                2.1.5.3   Membimbing guru dalam membimbing murid
                                2.1.5.4   Mengambil langkah keselamatan
                                2.1.5.6   Bantuan dan kebajikan murid
                                2.1.5.7   Hapus kira
                                2.1.5.8   Mengadakan peraturan-peraturan sekolah
                                2.1.5.9   Jadual waktu murid sentiasa diselenggara
                                2.1.5.10 Semakan kehadiran murid harian
                                2.1.5.11 Semakan terhadap pendaftaran murid
                                2.1.5.12 Mengurus pertukaran murid dengan betul
                                2.1.5.13 Menyediakan laporan kemajuan murid
                                2.1.5.14 Mengwujudkan amalan budaya budi bahasa
                                2.1.5.15 Kempen galakan menabung
                                2.1.5.16 Menggalakkan amalan budaya inovatif dan kreatif

                2.1.6      Mengawal Pengurusan Pejabat

                                2.1.6.1   Sistem rekod dan fail
                                2.1.6.2   Mengemaskini perangkaan
                                2.1.6.3   Mengurus perhubungan pelanggan yang efektif
                                2.1.6,4   Ruang yang selesa untuk pelanggan
                                2.1.6.5   Hal ehwal murid, guru dan kakitangan lain
                                2.1.6.6   Tatacara pejabat berkesan
                                2.1.6.7   Ruang kerja yang kondusif

                2.1.7      Menguruskan Perhubungan Luar / Masyarakat

                                2.1.7.1   Sistem perhubungan yang efektif
                                2.1.7.2   Perkongsian kemudahan yang bijaksana
                                2.1.7.3   Pengerak kepada PIBG
                                2.1.7.4   Hubungan baik dengan rakan sejawat
                                2.1.7.5   Hubungan baik dengan semua agensi
                                2.1.7.6   Penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan
                                2.1.7.7   Merancang dan melaksanakan aktiviti rutin

                2.1.8      Mengurus dan Menyelenggara Bangunan

                                2.1.8.1   Merancang dan menambahkan kemudahan sedia ada
                                2.1.8.2   Merancang program keceriaan sekolah
                                2.1.8.3   Memastikan setiap ruang sentiasa selamat
                                2.1.8.4   Memastikan kemudahan sekolah tidak disalahgunakan
                                2.1.8.5   Mengusahakan sumber kewangan untuk penambahbaikan sekolah

                2.1.9      Mengurus Program Kecemerlangan Akademik

                                2.1.9.1   Menggerakkan JK kecemerlangan sekolah
                                2.1.9.2   Sentiasa mengambil tindakan yang proaktif
                                2.1.9.3   Mengusahakan sumber kewangan luar untuk kecemerlangan
                                2.1.9.4   Pakatan pintar dan agensi pendidikan
                                2.1.9.5   Menyediakan insentif dan ganjaran


                2.1.10    Mengurus Aktiviti Am

                                2.1.10.1 Kerja ikut keperluan dan bukan ikut masa
                                2.1.10.2 Penyertaan aktif dengan aktiviti masyarakat dan pertubuhan
                                2.1.10.3 Menghadiri program-program keilmuan

·         Sumber dari Buku Panduan Staf Sekolah Rendah

 ____________________________________________________________________________________________

3         KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI
Tugas-Tugas Yang Belum Selesai
Kedudukan Sekarang
Tindakan Susulan Yang Diperlukan
Rujukan Fail, Pegawai Yang Berkaitan
Catatan


TIADA ____________________________________________________________________________________________

4         SENARAI HARTA BENDA / PERALATAN PEJABA
     Komputer                                           2 buah
4.2                  Mesin pencetak                                  2 buah
4.3                  Meja kerani                                        4 buah
4.4                  Mesin Faks                                        1 buah
4.5                  Mesin Fotostat                                   1 buah
4.6                  Meja Kaunter                                    1 buah
4.7                  Mesin   Lemanite                               1 buah                                 
4.8                  Mesin Taip Elektrik                           1 buah
4.9                  Kerusi Kerani                                    2 buah
4.10                Kerusi Bonquit                                  2 buah
4.11                Pemotong Kertas                              1 buah
4.12                Mesin Binding                                   1 buah
4.13                Mesin Kira                                       1 buah
4.14                Kabinet Besi 4 tingkat                       4 buah
4.15                Telefon                                             2 buah
4.16                Penyedut Hampagas                         1 buah
4.17                Rak Fail Terbuka                             1 buah
4.18                Peti Sejuk 2 pintu                             1 buah
4.19                Penapis Air                                      1 buah
4.20                Rak Fail Berpintu                              2 buah
4.21                Stepler gun                                       1 buah
4.22                Stepler Besar                                   1 buah
4.23                Dapur Gas 2 tunku                           1 buah
4.23                Gas Regulator                                  1 tong
4.24                Kipas Angin Berdiri                          5 buah
4.27                DVD Player                                     1 unit
 _________________________________________________________________________________5         KEDUDUKAN KEWANGAN / AKAUN DAN LAIN-LAIN
5.1      Kumpulan Wang Kerajaan ( KWK ) -  Lihat Lampiran A

5.1.1  Baki pada 16 Mac 2012                     : RM 37,703.25

5.1.                     1.2  Bil yang belum dijelaskan                : RM -
             
Bil
No. Bil
Peruntuk
Amaun ( RM )
12345Jumlah

             

5.2      Kumpulan Wang SUWA ( KWS )

5.1.1  Baki pada 16 Mac 2012                     : RM 3601.15

5.1.                   Bil yang belum dijelaskan                     : RM -
             
Bil
No. Bil
Peruntuk
Amaun ( RM )
12345Jumlah

             
5.3      Penyata Audit Tahun 2011
Dokumen telah disediakan untuk pemeriksaan oleh Audit Kewangan Sekolah Cawangan Muar.

6         FAIL MEJA
Seperti disertakan dalam Lampiran A 1 yang disertakan

7         MANUAL PROSEDUR KERJA
        Seperti disertakan dalam Lampiran A 2 yang disertakan8     BARANG-BARANG SEKOLAH DAN BAHAN-BAHAN MENGAJAR YANG BERNILAI


Barang-barang sekolah dan bahan-bahan mengajar telah disemak dengan buku stok atau inventori dan didapati betul.

Barang-barang dan bahan-bahannya ialah seperti berikut :

Lampiran :
 1. Kew PS-5
 2.  Senarai perabot dan peralatan bagi projek bangunan baru


 ____________________________________________________________________________________________
KAMI YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI MENGAKU BAHAWA URUSAN SERAH-MENYERAH TUGAS SEPERTI DI ATAS TELAH DIJALANKAN DENGAN LICIN DAN SEMPURNA DAN MENGIKUT KEHENDAK PEKELILING JABATAN BIL. 15 TAHUN 1969”                                  ……………………………………                                                                         ………………………………………………
                            (HJ. MD. KHIROM BIN AB. RAHMAN)                                                                (HJ. DAHLAN BIN SAM)
                               Nama dan Tandatangan Pegawai                                                                       Nama dan Tandatangan Pegawai
                                   yang menyerah tugas.                                                                                            yang mengambil alih.


                                                                                     ……………………………………………………
                                                                                                               Tandatangan Saksi3 comments:

  1. Assalamualaikum, mohon share ilmu ini. SK Separap ni sekolah lama isteri saya, dia mndpt pendidikan awal di sini tahun 70an dulu. Rumah keluarga dia dekat balai raya, berdepan rumah imam jaid.

    ReplyDelete
  2. Walaikumusalam, Terima kasih atas lawatan tuan ke blog saya. Sila share apa jua yang difikirkan berguna.

    ReplyDelete